Newyddion

GWISG YSGOL BRO PLENYDD
Gallwch archebu eitemau o wisg Ysgol Bro Plenydd gan gwmni lleol Lake Digital drwy ddilyn y linc isod :
https://lakedigital.co.uk/cy/products/Ysgol-Bro-Plenydd-Y-Ffor-c148679023

PWYSIG - I Sylw Rhieni Blwyddyn Meithrin a Rhieni Plant Cylch Meithrin

plant

I Sylw Rhieni Blwyddyn Meithrin Ysgol Bro Plenydd a Rhieni Plant Cylch Meithrin.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

PWYSIG - I Sylw Rhieni Blwyddyn Meithrin a Rhieni Plant Cylch Meithrin

plant

I Sylw Rhieni Blwyddyn Meithrin Ysgol Bro Plenydd a Rhieni Plant Cylch Meithrin.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 a Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

plant

Hwyl a Sbri yn y gwersyll !

Mwy o luniau - cliciwch yma


Ymwelwyr o Batagonia !

plant

Mae Mabon ac Idris Lewis o'r Gaiman ym Mhatagonia yn treulio'r haf gyda ni ym Mro Plenydd. Croeso mawr iddynt ! I weld yr papur newydd - cliciwch yma

Diwrnod y Llyfr

plant

Buom yn dathlu Diwrnod y Llyfr ym Mro Plenydd ar Fawrth 2ail.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Tim Pelrwyd Ysgol Bro Plenydd

plant

Llongyfarchiadau i Dim Pelrwyd Ysgol Bro Plenydd a ddaeth yn drydedd mewn Twrnament i Ysgolion Dwyfor yng

Nghanolfan Glaslyn, Porthmadog yn ddiweddar.


Presenoldeb Gorau Mis Ionawr 2017

plant

Presenoldeb Gorau Mis Ionawr 2017 - Dosbarth Yr Eifl


Dathlu Gwyl Dewi

plant

Dathlu Gwyl Dewi ym Mro Plenydd

Cawsom ginio gwerth chweil gan Anti Elen a phrynhawn o adloniant Cymreig traddodiadol gyda Chlwb Pensiynwyr, Y Ffor yn y prynhawn. Dyma flas i chi ....

Mwy o luniau - cliciwch yma

Siarter Iaith - cliciwch yma


Pared Dewi Sant 2017

plant

Pared Dewi Sant oer a gwlyb !! Diolch o galon i bawb gerddodd gyda'r ysgol !

Mwy o luniau - click here

Siarter Iaith - cliciwch yma


Dewi Pws Morris

plant

Daeth Dewi Pws Morris draw i'r ysgol i ddiddanu y plant ac i ganu Can y Pared gyda nhw ! Son am hwyl a sbri !!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


Mae hi’n frwydr fisol rhwng y dosbarthiadau am y presenoldeb gorau!

plant


Mae hi’n frwydr fisol rhwng y dosbarthiadau am y presenoldeb gorau! Llongyfarchiadau Presenoldeb Gwych!!

Cliciwch yma i weld mwy

 


Llongyfarchiadau i Dim Pelrwyd Adran Yr Urdd

plant

Llongyfarchiadau i Dim Pelrwyd Adran Yr Urdd Ysgol Bro Plenydd a ddaeth yn 2ail yn y gystadleuaeth ym Mangor yn ddiweddar gan golli i Ysgol y Gelli yn y ffeinal

Urdd - cliciwch yma

Y Wasg - cliciwch yma

 

Gŵyl Gerdd Dant 2016

plant

Parti Dawnsio Gwerin Ysgol Bro Plenydd yn cystadlu yng Ngwyl Gerdd Dant Pwllheli 2016

Mwy o luniau - cliciwch yma

Siarter Iaith - cliciwch yma


Gwasanaeth Nadolig Nia

plant

Cawsom hwyl gyda Nia a'i Ffrindiau mewn gwasanaeth arbennig ddiwedd y tymor.

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Diolchgarwch

plant

Dosbarth Carnguwch oedd yn gyfrifol am Wasanaeth Diolchgarwch gwerth chweil eleni !

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Diwrnod Olaf Ysgol Hafod Lon ar safle Y Ffor

plant

Diwrnod Olaf Ysgol Hafod Lon ar safle Y Ffor - Diwrnod trist iawn i ni ym Mro Plenydd oedd ffarwelio a'n cyfeillion agos wrth i ddisgyblion a staff Ysgol Hafod Lon drosglwyddo i'w safle newydd ym Minffordd.

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Gwibdaith Ffenestr y Pabi a Llanystumdwy

plant

Gwibdaith ardderchog i weld Ffenestr y Pabiau a Phentref Lloyd George.

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Clwb Mr Brunelli

plant

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Cinio Tan Gwyllt

plant

Ffrwydriad o Flas !

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


PWYSIG - Profion Cenedlaethol Mai 2017
Ar gyfer disgyblion Blwyddyn 2,3,4,5 a 6 - Mai 3 - 10, 2017


Pris Cinio Ysgol 2016 – 2017 :
£2.30 y diwrnod / £11.50 yr wythnos

Gala Nofio Ysgolion Dwyfor 2016

plant

Dyma’r tim a gynrychiolodd yr ysgol eleni. Profodd Jac, Mia a Jacob lwyddiant yn eu rasys.

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Eisteddfod Y Ffor 2016

plant

Cymerodd aelodau o Blwyddyn 6 ran yn seremoni cadeirio y bardd buddugol yn ole u harfer. Dyma nhw yn cadeirio Iestyn Tyne ac ym mwynhau eu te wedyn.

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Cystadleuaeth Ewro 2016

plant

Gwylio Cymru yn chwarae Lloegr

Mwy o luniau - cliciwch yma


Ymweliad Bl 5 a 6 a Glanllyn

plant

Aeth Bl 5 a 6 ar eu hymweliad cyntaf a Glanllyn ym Mai 2016

Mwy o luniau - cliciwch yma


Diwrnod Blas ar Hwylio

plant

Cafodd rhai o ddisgyblion flas ar hwylio ar ddiwrnod bendigedig o braf ym Mhlas Heli yng nghwmni Mr Ken Fitzpatrick.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Diwrnod Gweithgareddau yn Ysgol Glan y Mor

plant

Bu plant Bl 5 a 6 yn Ysgol Glan y Mor am ddiwrnod yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau diddorol wedi eu cynllunio gan ddisgyblion Blwyddyn 10 yr ysgol uwchradd fel rhan o’u cwrs BAC.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Clwb Cerdded Plenydd

plant

Yn anffodus eleni oherwydd y tywydd gwael ni lwyddom i gwblhau y daith o Lanbedrog i Machros ar hyd yr arfordir ! Taith a fyddai wedi bod yn fendigedig mewn haul cynnes.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Twrnament Peldroed Yr Wyl Gerdd Dant

plant

Gyrrodd yr ysgol ddau dim i gynrychioli yr ysgol yn y twrnament a gynhaliwyd I godi arian ar gyfer yr Wyl Gerdd Dant a gynhelir ym Mhwllheli fis Tachwedd. Chwaraeodd un tim yn y rownd gyn derfynol.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Chwaraeon Dalgylch Plas Heli

plant

Treuliodd plant Blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod difyr iawn ym Mhlas Heli yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol ar y traeth ac yn y Plas.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Noson Hwyl Haf 2016

plant

Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rieni am drefnu noson o Hwyl yr Haf ar y maes ar nos Wener braf cyn diwedd y tymor.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Gwibdaith Haf Bl 5 a 6

plant

Dyma luniau o wibdaith hwyliog plant Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld ag Amgueddfa Y Byd ac Amgueddfa Bywyd Lerpwl ac wrth gwrs y Mc Donalds traddodiadol ar y ffordd adref !

Mwy o luniau - cliciwch yma


Mabolgampau Ysgol Bro Plenydd 2016

plant

Dolwar enillodd eleni !

Dyma luniau yr enillwyr unigol ym mhob blwyddyn - cliciwch yma

Mwy o luniau - cliciwch yma


Ffarwelio gyda Blwyddyn 6

plant

plant

plant
plant
Dyma luniau cinio arbennig, gwasanaeth a pharti ffarwelio Blwyddyn 6.
Pob lwc i’r naw yn Ysgol Glan y Mor ! Mwy o luniau - cliciwch yma

Gwasanaeth Coffa Brwydr Y Somme

plant

Yn ystod wythnos olaf y tymor cawsom wasanaeth arbennig ger y llechen goffa yn y Ganolfan Gymdeithasol i gofio y milwyr lleol a laddwyd ym Mrwydr y Somme gan mlynedd union yn ol. Diolch yn arbennig i Mrs Kathleen Roberts a’r Parchedig Pryderi Llwyd Jones am eu cyfraniadau.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Ymddeoliad Mrs Haf Jones

plant

Ar ol 23 mlynedd o wasanaeth ymddeolodd Mrs Haf Jones ar ddiwedd y tymor. Diolchwn yn fawr iddi am ei gwasanaeth a dymunwn bob iechyd a hapusrwydd. Dyma luniau y cyfarfod a’r parti ffarwelio.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Llwyddiant Gardd yr Ysgol 2016

ffa

Bu i gynnyrch yr ardd gystadlu yn Sioe Mynytho a derbyniodd y blodau gwyllt, afalau Enlli a’r ffa y wobr gyntaf !

Mwy o luniau - cliciwch yma


Llwyddiannau

plant

Llongyfarchiadau ! Dyma’r plant a fu’n bresennol drwy Tymor y Gwanwyn 2016

Mwy o lwyddiannau plant - cliciwch yma


Diwrnod y Llyfr

plant

Cawsom hwyl yn gwisgo i fyny ar Ddiwrnod y Llyfr.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Ymweliad PC Dewi Owen

plant

Dyma luniau o Ymweliad Tymor y Gwanwyn PC Dewi Owen gyda dosbarth Yr Eifl.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Melin Llynnon

plant

Bu Dosbarth y Cam Sylfaen yn dilyn thema Y Fferm. Aethont ar ymweliad a Melin Llynnon ar Ynys Mon.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Dathlu Blwyddyn Newydd y Tsieniaiad

plant

Cawsom ginio arbennig i ddathlu cychwyn Blwyddyn Newydd y Tsieniaid.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Gweithgareddau yr Urdd

plant

Gweithgareddau yr Urdd yn ystod 2015 -2016

Mwy o luniau - cliciwch yma


Cefnogi Elusennau

plant

Dyma'r elusennau amrywiol mae Ysgol Bro Plenydd wedi eu cefnogi yn ddiweddar. Diolch yn fawr i chi i gyd am eich cefnogaeth! Mwy o luniau - cliciwch yma


Yr Ardd yn y Gwanwyn

blodyn

Mwy o luniau - cliciwch yma


Plas Tan y Bwlch

plant

Bu plant Blwyddyn 5 a 6 ar eu hymweliad blynyddol a Phlas Tan y Bwlch yn Ionawr 2016.. Mwy o luniau - cliciwch yma 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd