Y Gymuned

RhydyhwystlMae pob plentyn yn yr ysgol hefyd yn ran o gymuned eangach . Mae’n nod
gennyf fod pob plentyn yn dod i adnabod a gwerthfawrogi y diwylliant Cymreig sy’n ran o gymuned yr ysgol hon.

Ar y llaw arall mae pob plentyn hefyd yn ddinesydd byd eang ac mae datblygu cydwybod pryderus ynglyn a sefyllfa ein cyd ddyn a’n planed yn bwysig. Mae’r dyfodol yn nwylo ein plant.

Mae’r gymuned y mae’r ysgol yn ran ohoni yn bwysig iawn ym mywydau plant Ysgol Bro Plenydd.

Y Ffor.com

Diolchgarwch

plant

Dosbarth Carnguwch oedd yn gyfrifol am Wasanaeth Diolchgarwch gwerth chweil eleni !

Mwy o lufniau - cliciwch yma

 


Diwrnod Olaf Ysgol Hafod Lon ar safle Y Ffor

plant

Diwrnod Olaf Ysgol Hafod Lon ar safle Y Ffor - gyda'r geiriau - Diwrnod trist iawn i ni ym Mro Plenydd oedd ffarwelio a'n cyfeillion agos wrth i ddisgyblion a staff Ysgol Hafod Lon drosglwyddo i'w safle newydd ym Minffordd.

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Ymweliad y Cynghorydd Aled Evans

plant

Daeth Y Cynghorydd Aled Evans i wrando ar blant Blwyddyn 5 a 6 yn darllen eu manifestos ac i gyfrif pledlesiau ar gyfer cynrychiolwyr y dosbarth.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Cefnogi Elusennau

plant

Dyma'r elusennau amrywiol mae Ysgol Bro Plenydd wedi eu cefnogi yn ddiweddar. Diolch yn fawr i chi i gyd am eich cefnogaeth!. Mwy o luniau - cliciwch yma

plant

Chwarae teg i’r genethod meddylgar yma a fu’n canu carolau yn Y Ffor yn ystod cyfnod y Nadolig 2015 i godi arian i Ward Hebog, Ysbyty Gwynedd. Da iawn chi!


Gwasanaeth Coffa Brwydr Y Somme

plant

Yn ystod wythnos olaf y tymor cawsom wasanaeth arbennig ger y llechen goffa yn y Ganolfan Gymdeithasol i gofio y milwyr lleol a laddwyd ym Mrwydr y Somme gan mlynedd union yn ol. Diolch yn arbennig i Mrs Kathleen Roberts a’r Parchedig Pryderi Llwyd Jones am eu cyfraniadau. Mwy o luniau - cliciwch yma


Twrnament Peldroed Yr Wyl Gerdd Dant

plant

Gyrrodd yr ysgol ddau dim i gynrychioli yr ysgol yn y twrnament a gynhaliwyd I godi arian ar gyfer yr Wyl Gerdd Dant a gynhelir ym Mhwllheli fis Tachwedd. Chwaraeodd un tim yn y rownd gyn derfynol. Mwy o luniau - cliciwch yma


 

pensiynwyr

Croesawu Clwb y Pensiynwyr i Barti Dathlu Diwedd yr Ail Ryfel Byd

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Ffair Nadolig 2015

plant

Prysurdeb mawr yn y Ffair Nadolig!

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma

 


Ffair Nadolig Y Mudiad Meithrin 2015

plant

Rydym wedi cefnogi Ffair Nadolig y Mudiad Meithrin.

 


plant

Cefnogi Eisteddfod y Ffôr 2015

Disgyblion Blwyddyn 6 yn cyfarch y bardd buddugol yn Eisteddfod y Ffor.

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


eliffant lliwgar

Lluniau

Ffair Nadolig y Mudiad Meithrin - cliciwch yma

Ffair Nadolig yr Ysgol - cliciwch yma

Murlun Haf Pwllheli - cliciwch yma

 


criw o blant gyda Abner

Cefnogi Eisteddfod y Ffôr 2014

Abner Eifion Hughes o Langybi oedd enillydd Cadair yr Eisteddfod. Dyma Abner gyda'r pump disgybl o'r ysgol a fu'n ei gyfarch yn ystod y seremoni.


 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd