Archif Newyddion

Nadolig 2015

plant

Llawer o weithgareddau gwahanol!

Mwy o luniau - cliciwch yma


Ffair Nadolig 2015

plant

Prysurdeb mawr yn y Ffair Nadolig!

Mwy o luniau - cliciwch yma


Casglu Arian i'r Ysbyty

plant

Chwarae teg i’r genethod meddylgar yma a fu’n canu carolau yn Y Ffor yn ystod cyfnod y Nadolig 2015 i godi arian i Ward Hebog, Ysbyty Gwynedd. Da iawn chi!


Ymgyrch Childline NSPCC

nspcc

Ym mis Tachwedd 2015 daeth Rhian o'r NSPCC draw i roi cyflwyniad i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 ar wasanaeth Childline.

 


Ymweliad Cwmni Y Fran Wen ac Ymweliad Saer y Ser

plant

Bu Dosbarth y Cam Sylfaen yn dilyn thema Y Bydysawd. Aethont i weld cyflwyniad o Saer y Ser gan Gwmni Theatr Y Fran Wen yn Y Galeri yng Nghaernarfon. Daeth aelodau o’r Cwmni i’r ysgol i gynnal gweithdy gyda’r plant.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Ymweliad Blwyddyn 3 a 4 i Glan-llyn

plant

Tachwedd 2015 - Ymweliad Blwyddyn 3 a 4 i Glan-llyn

Mwy o luniau - cliciwch yma


Sioe Paid Cyffwrdd Dweud!

plant

Daeth y Sioe Paid Cyffwrdd Dweud draw i son am beryglon cyffuriau ac alcohol.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Diolchgarwch

ffrwythau

Gwasanaeth Diolchgarwch 2015

Mwy o luniau - cliciwch yma


Codi Arian

plant

Fe redodd yr eneth fach yma o Flwyddyn 3 filltir mewn 13 munud i godi arian at yr NHS. Llongyfarchiadau !!

Ffarwelio a disgyblion Blwyddyn 6, 2015 !!

plant

Cinio arbennig, cyfarfod Ffarwelio a pharti!

Mwy o luniau - cliciwch yma


Priodas yn y Nant

richard tudor

Cawsom ddiwrnod da yn Nant Gwrtheyrn.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Ymweliad yr Hwyliwr Richard Tudor

richard tudor

Daeth yr Hwyliwr adnabyddus Richard Tudor at ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 i siarad am hanes ei fywyd a’i yrfa.

Mwy o luniau - cliciwch yma


Gwibdeithiau Haf 2015

plant

Mwy o luniau - cliciwch yma


Mabolgampau

plant

Gromlech – enillwyr Mabolgampau Ysgol Bro Plenydd 2015 ! - cliciwch yma


Clwb Cerdded Plenydd

plant

Taith Tymor yr Haf 2015 Clwb Cerdded Plenydd – Y Lon Goed - cliciwch yma


Y Chwedlau

cantorion

Croesawu Y Chwedlau i Fro Plenydd - cliciwch yma


Ail Ryfel Byd

arteffactau

Bu dosbarth Tre’r Ceiri yn astudio cyfnod yr Ail Ryfel Byd. Gweler lluniau o ymweliad gan Archifdy Gwynedd a lluniau o’r Parti Dathlu Diwedd y Rhyfel - cliciwch yma


Ymweliad Plas Glyn y Weddw 2015

plant

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Diwrnod Codi Arian At Nepal

llinellau barddoniaeth plant £131.30 wedi ei gasglu ar y diwrnod. Diolch yn fawr i bawb!

Ymweliad Olaf y Bardd Dennis Carter

Dennis Carter

Adroddiad Lleucu - cliciwch yma

Adroddiad Osian - cliciwch yma

 

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Ymweliad i Plas Heli

plant

Adroddiad Ella - cliciwch yma

Adroddiad Jacob - cliciwch yma

 

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


coleg bala

Bu plant CA2 ar ymweliad a Choleg y Bala ar gyfer gweithdy Y Pasg

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Diwrnod Twrcaidd Ysgol Bro Plenydd !

diwrnod twrcaidd

Buom yn dathlu cefndir Twrcaidd rhai o’n disgyblion.

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Dydd Gŵyl Dewi

plant

 

Dathliadau Gŵyl Dewi Ysgol Bro Plenydd !

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Eisteddfod Gadeiriol Y Ffor 2015

plant

 

Disgyblion Blwyddyn 6 yn cyfarch y bardd buddugol yn Eisteddfod y Ffor.

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Hyfforddiant Peldroed Harri

plant

 

Sesiwn peldroed gan gyn ddisgybl.

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Sioe Mewn Cymeriad – Patagonia

plant

 

Daeth Cwmni Mewn Cymeriad draw i berfformio Sioe Patagonia i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6.

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Wythnos y Llyfr 2015

plant

 

Gweithgareddau Wythnos y Llyfr 2015

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Ymweliad a Phlas Tan y Bwlch 2015

plant

 

Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 a Phlas Tan y Bwlch Ionawr 2015 a’r hanes i gyd yng ngeiriau’r plant.

Adroddiad Ceri - cliciwch yma

Adroddiad Ffion - cliciwch yma

Adroddiad Cadi - cliciwch yma

Adroddiad Charlie - cliciwch yma

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma

 

Ymweliad a Harlech Food Service

Ymweliad a Harlech Food Service

Ymweliad a Harlech Food Service

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Derbyn Gwobr Efydd Siarter Iaith

Derbyn Gwobr Efydd Siarter Iaith

Derbyn Gwobr Efydd Siarter Iaith

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Ymweliad Sian Northey

Ymweliad Sian Northey

Ymweliad Sian Northey

Prosiect Dylanwad i gofio 100 mlynedd ers geni y bardd Dylan Thomas. Gweithdy ysgrifennu cerdd gyda’r awdures ar gyfer plant Blwyddyn 5 a 6.

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma

 

Plant Mewn Angen

plant a pudsey

Casglwyd £105.57 ar gyfer Plant Mewn Angen ar Dachwedd 14.

 


 

Ymweliad i Tesco - Farm to Fork – 14/10/14 a 16/10/14

plant

Dysgu am o ble y daw ein bwyd. Cawsom flasu caws, ymweld a’r becws, blasu ffrwythau ac ymchwilio o ba wledydd y daw ein ffrwythau a llysiau, ymweld a’r rhewgell a dysgu am sut mae Tesco yn ailgylchu.

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Dathlu Cefndir Thai Rhai o’n Disgyblion

plant

Rhoddodd y disgyblion gyflwyniad difyr i ni ar wlad Thai a chawsom ginio Thai bendigedig !

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Cystadleuaeth Pelrwyd

plant

Llongyfarchiadau i’r Tim Pelrwyd a gynrychiolodd yr ysgol yn y gystadleuaeth ddiweddar yng Nghanolfan Hamdden Dwyfor ac a ddaeth yn bedwerydd yn y gystadleuaeth !

Mwy o luniau - cliciwch yma

 


Miri Medi

rhieni ar feiciau

Diolch yn fawr iawn i’n rhieni ffit a feiciodd o’r ysgol i Fangor ac yn ol er mwyn codi arian i’r ysgol a’r Mudiad Feithrin. Cawsom brynhawn difyr iawn yn eu croesawu’n ol i’r ysgol !

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r hwyl!


Diwrnod i'r Gwenyn

plannu

Buom yn plannu bylbiau Clychau’r Gog ar Ddiwrnod i'r Gwenyn !

 

Mwy o luniau - cliciwch yma

Tystysgrif - cliciwch yma


Sialens Darllen yr Haf

plant

Da iawn blant ar lwyddo yn Sialens Darllen yr Haf.

 


Diwrnod Thai

diwrnod thai

 

Ewch i'r albwm i weld mwy o luniau - cliciwch yma


Gwasanaeth Diolchgarwch
bachgen

 

Ewch i'r albwm i weld y luniau - cliciwch yma

 


Yr Ardd 2014

yr ardd

 

Mae’r Ardd yn Ysgol Bro Plenydd wedi ffynnu yr haf hwn. Fe dynnodd Anti Netta luniau bendigedig ohoni.

Mwy o luniau - cliciwch yma


poster

 

26/08/2014 - Newyddion Da!

Ysgol Bro Plenydd wedi cael gwobr Arian yn y Cynllun Gwobrwyo Gardd Bywyd Gwyllt

Cliciwch yma i weld y tystysgrif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llwyddiannau Plant

 

bachgen

Chwaraewr y Flwyddyn a’r Sgoriwr Gorau – Clwb Peldroed Llanystumdwy 2015

 

   
bachgen
plant

Aelod o Dim Peldroed
Llanystumdwy 2015

Amseroedd gwych yng Ngala Nofio Ysgolion Dwyfor 2015
   
plant
plant

Tim Gala Nofio
Ysgol Bro Plenydd 2015

Llwyddiant yn y
gwersi nofio

   
bachgen
geneth
Enillwyr Blynyddoedd Unigol ym Mabolgampau Haf 2015 yr ysgol
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Aelodau o’r timau buddugol ym Mabolgampau Chwaraeon Dalgylch yr Haf 2015. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

   
geneth
geneth

Nofwraig o fri !

I weld mwy o luniau o lwyddiant nofio - cliciwch yma

   
geneth
bachgen
Dawnswraig lwyddiannus!
Peldroediwr medrus!
   
geneth
geneth
Marchogwraig benigamp!
Offerynwraig ddawnus!
plant
bachgen
Cystadleuwyr llwyddiannus
Sioe Flodau y Ffor
Enillwyr Blynyddoedd Unigol ym Mabolgampau Haf 2014 yr ysgol
Cliciwch yma i weld mwy o luniau
   
plant
 
Llwyddiant Pel Rwyd
Cliciwch yma i weld mwy o luniau
 

 

 

 

Presenoldeb Gwych!

 

plant

Llongyfarchiadau!
100% Tymor yr Haf 2015

 

   
plant
bechgyn

Llongyfarchiadau!
100% Tymor y Gwanwyn 2015

Llongyfarchiadau Blwyddyn 3 a 4!
Presenoldeb gorau mis Medi a mis Hydref 2014
   
bechgyn
genethod
Llongyfarchiadau!
100% Tymor yr Hydref 2014

Llongyfarchiadau!
100% 2013 - 2014

   
plant
geneth
Llongyfarchiadau!
100% Tymor yr Haf 2014
Llongyfarchiadau!
100% Tymor y Gwanwyn 2014

 


 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2022 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd